Ząbki, mazowieckie

Obiekt | 490 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 490 000 zł
 • Miasto: Ząbki
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 490 000 zł
 • Ulica: Stanisława Wigury 18C
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 49 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39723X93031269
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-13 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 156/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42029.
Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ul. Długa 25/26, 05-200 Wołomin, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się w Ząbkach, ul. Stanisława Wigury 18C seg. 1A, na następujących zasadach:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni gruntu 235 m.kw., znajdująca się w Ząbkach, ul. Stanisława Wigury 18C seg. 1A, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiot sprzedaży jest obciążony hipoteką umowną, opisaną w dziale IV księgi wieczystej na sumę 272 825,11 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 11/100), zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego Umową kredytu NR DK/KR-HIP-RNS/3392505/11 z dnia 28.06.2011 r. oraz Umową pożyczki NR DK/P-RNS/3392505/11
z dnia 28.06.2011 r., jako wierzyciela hipotecznego wpisano Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Wszelkie obciążenia wygasają z chwilą sprzedaży na zasadach wynikających z art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 dalej jako: p.u.).
Minimalna cena brutto sprzedaży powyższej nieruchomości wynosi 490 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w terminie do dnia 13.09.2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, bądź przesłane na adres tego sądu listem poleconym (liczy się data wpływu do sądu, a nie data nadania przesyłki).
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być
zaadresowana do ww. Sądu, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 197/19 i wyraźnym dopiskiem,,Oferta przetargowa - Marzena Dyoniziak - NIE OTWIERAĆ” i zawierać oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców: dokładną nazwę.

Image things

Ząbki, mazowieckie

270 680 zł | Mieszkanie | 57,40 m2

 • cena: 270 680 zł
 • 4 716 za m2
Image things

Ząbki, mazowieckie

272 324 zł | Mieszkanie | 83,34 m2

 • cena: 272 324 zł
 • 3 268 za m2
Image things

Ząbki, mazowieckie

177 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 42,70 m2 | 4 piętro

 • cena: 177 750 zł
 • 4 163 za m2