Pawłowo, mazowieckie

Obiekt | 220 000 zł | 166,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 220 000 zł
 • Miasto: Pawłowo
 • Powierzchnia: 166,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 1 325 zł
 • Ulica: 27a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 22 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39722X93028927
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-27 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 156/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 42026.


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 287/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 889/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej działkę gruntu nr 70/1 oraz 70/3, obręb 32 Pawłowo, o łącznej powierzchni 0,4359 ha zabudowanej
budynkiem gospodarczo-garażowo-usługowym z 2013 roku, murowanym jednokondygnacyjnym częściowo z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 166 m2 oraz budynkiem
gospodarczo-magazynowym z 1970 r. jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 95 m2 ,, położonej w gminie
Boboszewo, miejscowość Pawłowo 27A, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X za cenę nie niższą niż 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu
jest wpłacenie wadium w wysokości 22.000,00 zł.
Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR.
Zainteresowani winni składać oferty do dnia 27 sierpnia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XIX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2019 r. w gmachu Sądu, w sali nr 119, godz. 1030 Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected]
gmail.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Image things

Łomianki, mazowieckie

836 000 zł | 406,90 m2

 • cena: 836 000 zł
 • 2 055 za m2
Image things

Warszawa, Ochota

619 425 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 88,97 m2 | Parter

 • cena: 619 425 zł
 • 6 962 za m2
Image things

Konstancin-Jeziorna, mazowieckie

12 343 200 zł | 535,00 m2

 • cena: 12 343 200 zł
 • 23 071 za m2