Tarnów , Małopolskie

Dom | 157 400 zł | 83,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
4 września 2019 roku o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 8/6, o pow. 0,1037 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 83,31 m2, położonej w miejscowości: Tarnów-Krzyżobręb 17, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00068922/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 209 867,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 157 400,25 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 25/100). Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 20 986,70 zł na rachunek bankowy komornika:
nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA
albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.
Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 27.08.2019 r. oraz 29.08.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Image things

Tarnów , Małopolskie

9 924 480 zł | 15 343,65 m2

  • cena: 9 924 480 zł
  • 647 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

209 544 zł | 71,86 m2 | 4 piętro

  • cena: 209 544 zł
  • 2 916 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

1 869 840 zł | 2 250,00 m2

  • cena: 1 869 840 zł
  • 831 za m2