Żary , Lubuskie

Obiekt | 1 938 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Gospodarcza 3, 68-200 Żary, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00039570/6.

Suma oszacowania wynosi 2 585 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 938 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 258 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Żary , Lubuskie

287 000 zł | 136,20 m2

  • cena: 287 000 zł
  • 2 107 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

154 000 zł | 2 pokoje | 43,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 154 000 zł
  • 3 508 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

69 750 zł | 2 pokoje | 53,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 69 750 zł
  • 1 296 za m2