Kłaj , Małopolskie

Obiekt | 495 000 zł | 835,95 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 października 2019 roku o godz 9.00 w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjnej z częścią biurową ( pow. budynku 835,95 m2 )- działka nr 572/1 oraz 572/2 o pow 0,23 ha
położonej w miejscowości Kłaj, stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg w Niepołomicach Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00014741/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 660.000,00 zł.+23% VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 495.000,00 zł +23% VAT
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 66.000,00 zł. ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Akta sprawy egzekucyjnej można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w okresie trzech dni przed terminem licytacji ( sygn. akt I Co 377/18 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.

Image things

Myślenice , Małopolskie

51 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 51 600 zł
  • 51 600 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

171 245 zł | 3 pokoje | 59,23 m2 | 3 piętro

  • cena: 171 245 zł
  • 2 891 za m2
Image things

Kraków , Czyżyny

1 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 zł
  • 1 za m2