Osiek , Świętokrzyskie

Dom | 87 225 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 130, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Rynek , 28-221 Osiek, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00007079/9, KI1A/00009183/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Osiek, przy ulicy Rynek, objęta księgą wieczystą nr Kw KI1A/00007079/9, składająca się z działki ewid. nr 2052 o powierzchni 0,0946 ha oraz przylegająca do niej nieruchomość objęta księgą wieczystą nr Kw KI1A/00009183/5, składająca się z działki ewid. nr 2053 o powierzchni 0,0995 ha. Działka nr 2053 zabudowana jest domem mieszkalnym z budynkiem gospodarczo -warsztatowym i budynkiem garażowym, działka nr 2052 zabudowana jest niewielkim budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 116 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Solec Zdrój , Świętokrzyskie

1 353 490 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 353 490 zł
  • 1 353 490 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

50 823 zł | Kawalerka | 33,78 m2 | Parter

  • cena: 50 823 zł
  • 1 505 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

72 141 zł | 2 pokoje | 47,95 m2 | 2 piętro

  • cena: 72 141 zł
  • 1 505 za m2