Stary Lubotyń , Mazowieckie

Dom | 256 500 zł | 155,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy , 07-303 Stary Lubotyń, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/00020879/7.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej,stanowiącej działkę nr ew. 372 o powierzchni 900 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym. Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy ok. 103 m2 i powierzchni użytkowej ok. 155 m2.Budynek gospodarczo-garażowy jest obiektem parterowym o powierzchni zabudowy ok. 40 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 34 m2, składającym się z dwóch pomieszczeń gospodarczych i garażu należącej do dłużników:Tatiana Bazylak i Kazimierz Bazylak wspólność ustawowa majątkowa małżeńska położonej: 07-303 Stary Lubotyń 74,

Suma oszacowania wynosi 342 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 256 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie 21 10201592 0000 2002 0203 2332. Najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej mieszczącym się pod adresem: Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Stary Lubotyń , Mazowieckie

228 000 zł | 155,00 m2

  • cena: 228 000 zł
  • 1 471 za m2