Tarnawa , Małopolskie

Obiekt | 246 995 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Tarnawa, 32-740 Łapanów, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00089945/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Tarnawa, gmina Łapanów, stanowiąca działkę nr 392/5 o powierzchni 1,1450 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym, objęta księgą wieczystą o numerze TR1O/00089945/5.

Suma oszacowania wynosi 329 326,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 994,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 932,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
04.09.2019 10:45 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Tarnawa , Małopolskie

81 317 zł | 100,95 m2

  • cena: 81 317 zł
  • 806 za m2