Szklarska Poręba, dolnośląskie

Obiekt | 941 625 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc.

ogłasza I licytację nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 472 położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Okrzei 18, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Licytacja odbędzie się w dniu 24-09-2019 r. o godz. 14:45 w sali nr 233 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 255 500,00 zł.


Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 941 625,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie : 125 550,00 zł.


Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

205 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,40 m2 | 6 piętro

  • cena: 205 500 zł
  • 4 077 za m2
Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

245 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,16 m2 | 7 piętro

  • cena: 245 250 zł
  • 3 945 za m2
Image things

Szklarska Poręba, dolnośląskie

5 210 000 zł | 1 790,00 m2

  • cena: 5 210 000 zł
  • 2 911 za m2