Bogucice , Małopolskie

Dom | 277 837 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Bessów, 32-711 Bogucice, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00024967/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Bessów gmina Bochnia, opisanej jako działka nr 567 o powierzchni 0,29 ha, zabudowanej budynkiem garażowo-gospodarczym o numerze porządkowym 89 i budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym będącym w trakcie budowy.

Suma oszacowania wynosi 416 755,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 277 836,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 675,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
03.09.2019 11:00 - 11:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

176 392 zł | 3 pokoje | 44,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 176 392 zł
  • 3 982 za m2
Image things

Jaśkowice , Małopolskie

651 750 zł | 174,00 m2

  • cena: 651 750 zł
  • 3 746 za m2
  • cena: 306 611 zł