Raszowa , Opolskie

Obiekt | 1 709 000 zł | 1 744,95 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 310, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy Góra Świętej Anny 94, 47-150 Raszowa, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00056256/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje działki nr 504/2 i 503/3 o łącznej powierzchni 0,2210ha tworzące integralną całość. Na działce nr 503/3 o pow. 0,1730ha znajdują się następujące zabudowania: (1) budynek gastronomiczno-hotelowy, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, powstały w 2012r. z przebudowanych i rozbudowanych budynków gospodarczych. Budynek nieznacznie przekracza granicę działki nr 503/3 na działkę nr 504/2. Powierzchnia zabudowy budynku 1026m2. Powierzchnia użytkowa 1744,95m2. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, alarmową, monitoringową, klimatyzacyjną, gazowa lokalna–zbiornik na 6 tys. litrów, solary –10 sztuk. Wyszczególnienie pomieszczeń: parter: korytarz z recepcją, sale restauracyjne (na 80 i 160 osób), sala kominkowa (na 30 osób), kuchnia, dwie rozdzielnie kelnerskie, cztery magazyny, trzy chłodnie, pralnia, dwa pomieszczenia socjalne. Każda sala i recepcja wyposażone są w osobne toalety damskie i męskie (w recepcji także dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia socjalne wyposażone są także w prysznic; I piętro: bar wiejski (na 30 osób), 21 pokoi z łazienkami (pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i apartamenty ). Łazienki wyposażone w prysznic, umywalkę i WC, w pokojach wieloosobowych i w apartamentach w wanny); II piętro: dwa apartamenty wykończone, pozostała powierzchnia przygotowana do adaptacji. Na I piętrze budynku (II kondygnacji) od strony wschodniej pokoje gościnne wyposażone są w balkony: ciąg balkonów wzdłuż całego budynku, pokryty płytami betonowymi. Poszczególne balkony oddzielone są od siebie płytami panelowymi. Balkon ten jednocześnie stanowi zadaszenie dla tarasu znajdującego się z tyłu budynku. (2) Inny budynek niemieszkalny użytkowany jako kotłownia, o powierzchni zabudowy 53m2, który składa się na integralną całość budynku gastronomiczno-hotelowego. Działka nr 504/2 o pow. 0,0480ha jest użytkowana jako teren rekreacyjny (wyposażony w ławki, nasadzenia ozdobne, mały plac zabaw, część zadaszoną). Działki oznaczone są w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi). Zgodnie z mpzp Sołectwa Raszowa działka nr 504/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UC- tereny zabudowy usługowej centrum usługowego wsi oraz w niewielkiej części na terenie oznaczonym symbolem KP - tereny placów publicznych-ciąg pieszo-jezdny, natomiast działka nr 503/3 znajduje się w całości na terenie oznaczonym symbolem UC.

Suma oszacowania wynosi 2 563 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 709 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 256 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Strzelce Opolskie 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Nysa , Opolskie

155 000 zł | 2 pokoje | 48,60 m2 | Parter

  • cena: 155 000 zł
  • 3 189 za m2
Image things

Opole , Opolskie

173 000 zł | 2 pokoje | 66,88 m2 | Parter

  • cena: 173 000 zł
  • 2 587 za m2
Image things

Wrocław , Stare Miasto

421 300 zł | 3 pokoje | 57,16 m2 | 9 piętro

  • cena: 421 300 zł
  • 7 371 za m2