Sławno , Zachodniopomorskie

Obiekt | 114 000 zł | 318,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno, pokój 1 lub 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Sławsko, 76-100 Sławno, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1E/00005829/0.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości zabudowanej, numer działki 384/1, obszar całej nieruchomości 0,1500ha; w skład nieruchomości wchodzi budynek murowany przeznaczony na cele mieszkalno- usługowe o powierzchni użytkowej 318m2

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 57 1020 4681 0000 1702 0027 2211.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 184 255 zł
  • 2 632 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

905 000 zł | 7 pokoi | 242,64 m2 | 3 piętro

  • cena: 905 000 zł
  • 3 730 za m2
Image things

Szczecin , Gumieńce

237 375 zł | Kawalerka | 57,53 m2 | 1 piętro

  • cena: 237 375 zł
  • 4 126 za m2