Zbiczno , Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 260 667 zł | 305,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Zbiczno 43B, 87-305 Zbiczno, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00043825/5.
Opis nieruchomości:
Prawo wieczystego użytkowania gruntu - obręb ewidencyjny 0014, działka nr 68/12 o pow. 0,3118 HA oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość na ww. działce posadowionych (hala 347 m2 zabudowy, hala 225 m2 zabudowy; nieruchomość obejmuje również obiekt tymczasowy, nieposiadający dokumentacji potwierdzającej legalność zabudowy - pow 305m2 zabudowy).

Suma oszacowania wynosi 391 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Bartniczka , Kujawsko-Pomorskie

32 250 zł | 70,10 m2

  • cena: 32 250 zł
  • 460 za m2
Image things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

219 825 zł | 157,00 m2

  • cena: 219 825 zł
  • 1 400 za m2
  • cena: 18 600 zł
  • 18 600 za m2