Siedlce , Mazowieckie

Obiekt | 18 339 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą przy Biskupa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 08-110 Siedlce, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00052353/8.

Suma oszacowania wynosi 24 453 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 339 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 445 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach mieszczącym się pod adresem: Biskupa Świrskiego 17, Siedlce, 08-110 Siedlce.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I Oddział Centrum w Siedlcach 81 1020 4476 0000 8902 0016 8732.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Siedlce , Mazowieckie

144 750 zł | 49,58 m2 | 4 piętro

  • cena: 144 750 zł
  • 2 920 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

4 299 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 299 750 zł
  • 4 299 750 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

160 800 zł | 79,50 m2

  • cena: 160 800 zł
  • 2 023 za m2