Trzebinia , Małopolskie

Mieszkanie | 59 319 zł | 2 pokoje | 33,25 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy , 32-590 Trzebinia, dla której SĄD REJONOWY CHRZANÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00055630/7.

Suma oszacowania wynosi 79 092,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 319,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kraków , Łagiewniki-Borek Fałęcki

309 750 zł | Kawalerka | 65,58 m2 | 2 piętro

  • cena: 309 750 zł
  • 4 723 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

275 333 zł | 2 pokoje | 63,66 m2 | 2 piętro

  • cena: 275 333 zł
  • 4 325 za m2
Image things

Skawina , Małopolskie

120 000 zł | 2 pokoje | 34,55 m2 | 1 piętro

  • cena: 120 000 zł
  • 3 473 za m2