Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 969 000 zł | 1 110,32 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika:w upadłości likwidacyjnej, położonej przy ul. Podgórna 7, 87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00023873/0.
Opis nieruchomości:
Cena oszacowania i wywołania jest ceną netto. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 1,0014 ha - dz. nr 1627/2, 1622 i 1626/1 oraz prawo własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, posadowionych na tej nieruchomości: - budynek administracyjno - magazynowo - produkcyjny o pow użytkowej 1 110,32 m2 z rampą zadaszoną od strony placu o pow. zabudowy 1 285,03 m2 - budynek socjalny o pow użytkowej 650,27 m2 - budynek produkcyjny o pow użytkowej 1 110,62 m2 - budynek magazynowy o pow użytkowej 487,65 m2 - budynek hali produkcyjnej o pow użytkowej 467,55 m2 - budynek o pow użytkowej 224,22 m2 - budynek o pow użytkowej 347,32 m2 - budynek o pow użytkowej 244,71 m2 - budynek o pow użytkowej 164,08 m2 zawierający kotłownię gazową - budynek o pow użytkowej 48,76 m2 - budynek o pow użytkowej 48,76 m2 - budynek o pow użytkowej 48,76 m2 - budynek o pow użytkowej 46,92 m2 - budynek magazynowy o pow użytkowej 271,50 m2 - wiata na palety drewniane o pow. zabudowy 58,80 m2 - wiata na rowery o pow. zabudowy 15,17 m2 - portiernia o pow. zabudowy 6,97 m2 - budynek o konstrukcji z ceowników o pow. zabudowy 61,04 m2 Stan techniczny budynków zły, od lat są one nieużytkowane. Na terenach działek 1627/2 i 1622 zlokalizowany jest nieistniejący cmentarz żydowski założony pod koniec XVIII w, który jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków - wszelkie prace budowlane wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Suma oszacowania wynosi 1 292 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 969 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

85 275 zł | 136,86 m2

  • cena: 85 275 zł
  • 623 za m2
Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

1 538 667 zł | 697,10 m2

  • cena: 1 538 667 zł
  • 2 207 za m2
Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

168 750 zł | 160,00 m2

  • cena: 168 750 zł
  • 1 055 za m2