Bobowa , Małopolskie

Obiekt | 141 896 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 09:30w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanych jako trzy nieruchomości gruntowe druga zabudowana budynkiem produkcyjno - gospodarczym i budynkiem gospodarczym wraz z gruntem działek ewid. nr 566/25, 566/27, 566/28, 566/29 o pow. 0,3487 ha, położonej w miejscowości Bobowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00022973/3, NS1G/00035432/3 oraz NS1G/0002572/6.

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno - gospodarczym i budynkiem gospodarczym wraz z gruntem działek ewid. nr 566/25, 566/27, 566/28, 566/29 o pow. 0,3487 ha oszacowana na kwotę................................189.195,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości tj. kwotę: .............................................................. 141.896,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę:.............................................................................18.919,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce

w sekretariacie kancelarii lub na konto komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Deutsche Bank Polska SA.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Bodzanów , Małopolskie

623 250 zł | 293,70 m2

  • cena: 623 250 zł
  • 2 122 za m2
Image things

Wysoka , Małopolskie

130 500 zł | 145,80 m2

  • cena: 130 500 zł
  • 895 za m2
Image things

Biecz , Małopolskie

108 139 zł | 3 pokoje | 69,04 m2 | 2 piętro

  • cena: 108 139 zł
  • 1 566 za m2