Jawidz , Lubelskie

Mieszkanie | 70 667 zł | 2 pokoje | 43,91 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Wojciech Piłat


Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin


tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393


Sygnatura: KM 212/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja:- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Jawidz 4/17, 21-077 Jawidz, dla którego SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00299833/8.
Opis nieruchomości:
odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku wielorodzinnym nr 4, położona w miejscowości:
Jawidz gm. Spiczyn oraz udział w częściach wspólnych i gruncie pod budynkiem w 4391/207417 części. Powierzchnia lokalu wynosi 37,77 m2. Do lokalu przynależy piwnica, o pow. 6,14 m2. Lokal położony na II pietrze III-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wybudowanego w 1953 r. Wyposażony w energię elektryczną, wodę (ogrzewaną z bojlera elektrycznego), kanalizację, ogrzewanie z pieca centralnego ogrzewania. Lokal po remoncie, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza oraz przedpokoju (brak balkonu). Otoczenie budynku stanowią obiekty byłej jednostki wojskowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową od drogi wojewódzkiej nr 282 Garbów - Jawidz.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00299833/8.


Suma oszacowania wynosi 106 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 48102031760000540201526318.


Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr: LU1I/00046279/8 obciążona jest prawami osób trzecich (ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności osobistej) w sposób określony w dziale III. Do nabycia nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27).


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech PiłatImage things

Lublin , Lubelskie

234 750 zł | 71,50 m2

  • cena: 234 750 zł
  • 3 283 za m2
Image things

Lublin , Czuby

151 500 zł | Kawalerka | 37,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 151 500 zł
  • 4 034 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

4 826 928 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 826 928 zł
  • 4 826 928 za m2