Świdnica, dolnośląskie

Mieszkanie | 164 250 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 82,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 3752/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejomowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2019r. o godz. 11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 1 o powierzchni użytkowej 82.30 m2, położony w Świdnicy (powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) w budynku wielomieszkaniowym (parter), przy ul. Leśnej 12. Udział nieruchomości w części wspólnej wynosi 2425/10000. Dla nieruchomości wspólnej urządzona jest księga wieczysta, nr: XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy VWydział Ksiąg Wieczystych. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Ogrzewanie piecem C.O. usytuowanym w piwnicy. Ciepła woda z pieca C.O.  usytuowanego w piwnicy lub z pieca gazowego, usytuowanego w łazience. Ponadto właściciel lokalu ma możliwość korzystania z piwnicy, w której usytuowany jest piec C.O., jednak piwnica ta nie stanowi pomieszczenia przynależnego do lokalu. 
Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. 
Suma oszacowania wynosi 219 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
164 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.   
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 3616/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin wizji dla chętnych wyznaczam na dzień 03.09.2019r. godzina 11.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: 7.MW to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. 


         Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
           Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                 Ida Piecuch
Historyczne ceny

Image things

Świdnica, dolnośląskie

230 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 124,20 m2

  • cena: 230 000 zł
  • 1 852 za m2
Image things

Świdnica, dolnośląskie

550 000 zł | 180,50 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 3 047 za m2
Image things

Świdnica, dolnośląskie

1 662 354 zł | 1 085,00 m2

  • cena: 1 662 354 zł
  • 1 532 za m2