Słupsk , Pomorskie

Mieszkanie | 88 884 zł | 35,43 m2 | 1 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupsku


Błażej Wasilewski


Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 1, Słupsk , 76-200 Słupsk


tel. 59 842 6228 / fax. 59 842 6228


Sygnatura: Km 50/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Konarskiego 8a/1, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00110606/1.


Suma oszacowania wynosi 118 512,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 884,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 851,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 17 20300045 1110 0000 0221 2660. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Błażej WasilewskiImage things

Słupsk , Pomorskie

184 500 zł | 4 pokoje | 74,30 m2 | Parter

  • cena: 184 500 zł
  • 2 483 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

116 776 zł | 2 pokoje | 84,41 m2

  • cena: 116 776 zł
  • 1 383 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

1 150 000 zł | 1 587,00 m2

  • cena: 1 150 000 zł
  • 725 za m2