Wrocław , Śródmieście

Mieszkanie | 126 750 zł | 31,82 m2 | 4 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia


Maciej Piotrowski


Kancelaria Komornicza, Kazmierza Wielkiego 29a, Wrocław, 50-077 Wrocław


tel. 71 371 88 74 / fax. 71 371 88 74


Sygnatura: KM 216/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Maciej Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 57, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: . , położonego przy Świętego Wincentego 22/19, 50-251 Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00103412/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej położona we Wrocławiu, ul. Św. Wincentego 22, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni użytkowej 31,82 m2 i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 133, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 255 m2, wynoszącego 40/1.000 części. Lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, w skład lokalu mieszkalnego wchodzi jeden pokój, kuchnia i łazienka wraz z WC (łazienka wydzielona płytami GK). Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00103412/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość należy do dłużnika M&M Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Informuję, że nastąpiła zmiana stanu prawnego z dniem 01-01-2019 r. w zakresie udziału w prawie użytkowania wieczystego związanego z przedmiotowym lokalem ( kwestia ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ).


Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
20.09.2019 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej PiotrowskiImage things

Wrocław , Psie Pole

360 000 zł | 3 pokoje | 89,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 360 000 zł
  • 4 034 za m2
Image things

Wrocław , Fabryczna

231 000 zł | 3 pokoje | 54,10 m2

  • cena: 231 000 zł
  • 4 270 za m2
Image things

Wrocław , Psie Pole

388 500 zł | 248,40 m2

  • cena: 388 500 zł
  • 1 564 za m2