Warszawa , Włochy

Dom | 312 667 zł | 109,62 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy


Stefan Paweł Gintowt


Kancelaria Komornicza, Grójecka 34, Warszawa, 02-308 Warszawa


tel. 6591927 / fax. 6591927


Sygnatura: Km 244/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 310, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Aksamitna 9A, 02-287 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00029210/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym (garażowym) stanowiącej działkę gruntu nr 32/2, obręb ewidencyjny 2-07-10. Powierzchnia działki wynosi 281m2, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 109,62m2, powierzchnia budynku gospodarczego - 40m2


Suma oszacowania wynosi 469 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 312 667,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA XVI Oddział Warszawa 98 10201169 0000 8802 0016 9227.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

















Data oględzin Godziny oględzin
29.08.2019 15:00 - 15:00
04.09.2019 15:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.



Komornik Sądowy


Stefan Paweł Gintowt



Image things

Warszawa , Praga-Południe

2 851 575 zł | 4 696,16 m2

  • cena: 2 851 575 zł
  • 607 za m2
Image things

Warszawa , Śródmieście

264 000 zł | 22,02 m2

  • cena: 264 000 zł
  • 11 989 za m2
Image things

Warszawa , Wola

199 637 zł | 3 pokoje | 50,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 199 637 zł
  • 3 993 za m2