Glinka , Dolnośląskie

Obiekt | 589 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 589 800 zł
 • Miasto: Glinka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 589 800 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 60 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39631X92815805
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-22 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław
V PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przedmiotem sprzedaży jest: Nieruchomość zabudowana o przeznaczeniu mieszanym położona
w obrębie 0009 Glinka, gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie, w granicach działek
nr 403/9, 403/14, 403/22, 403/25, 403/27 AM-1:
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 9,7904 ha, w tym użytki:
 Użytki rolne zabudowane – 3,7464 ha, w klasach: B-RIIIa – 3,5781 ha, B-ŁIII – 0,1683 ha;
 Pastwiska trwałe – 5,9100 ha, w klasach: Ps III – 4,9100 ha, PsIV – 1,0000 ha;
 Drogi – 0,1340 ha.
Powyższe informacje podawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie
księgi wieczyste:
 nr LE1G/00082562/6 – dla dz. nr 403/14, 403/22, 403/25, 403/27 AM-1
 nr LE1G/00085672/1 – dla dz. nr 403/9 AM-1
Strona 2 z 13
W dziale I-SP księgi wieczystej nr LE1G/00082562/6 – SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ wpisane zostały
uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innych ksiąg wieczystych (nieodpłatne i nieograniczone
w czasie służebności gruntowe, polegające na prawie przechodu i przejazdu). Przedmiotowe zapisy nie dotyczą
nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.
W dziale III księgi wieczystej nr LE1G/00082562/6 – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA wpisane zostały:
 inny wpis (wzmianka o zabytku w Brzeżanach),
 ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej
a rzeczywistym stanem prawnym (obręby Chróścina, Brzeżany),
 ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym (obręb Jastrzębia),
 ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz spółki pod
firmą ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (obręby Siciny, Rudna
Wielka, Sławęcice).
W/w zapisy w księdze nie dotyczą nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.
Zespół pałacowo-parkowy wraz z przyległymi gruntami rolnymi i drogą dojazdową położony jest w centralnej części
wsi Glinka, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, gospodarstwa rolnego oraz gruntów rolnych.
Działka nr 403/9 AM-1 stanowi drogę dojazdową wewnętrzną, utwardzoną częściowo brukiem. Dojazd
do kompleksu działek objętych niniejszym ogłoszeniem odbywa się za pośrednictwem przedmiotowej drogi
wewnętrznej na dz. nr 403/9 AM-1, wydzielonej geodezyjnie i biegnącej przez teren ośrodka gospodarczego
oraz łączącej się z drogą wojewódzką nr 323 relacji Leszno-Góra. Działka nr 403/25 AM-1 formalnie nie posiada
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do niej jest możliwy poprzez zarurowany ciek wodny Glinka,
zlokalizowany m.in. na działce nr 403/26 AM-1, oddzielającej dz. nr 403/25 AM-1 od dz. nr 403/27 AM-1. Dojazd
do działki nr 403/14 AM-1 jest ponadto możliwy gminną drogą gruntową położoną na dz. nr 330, 329/2 AM-1.
Na działce nr 403/22 AM-1 położony jest zespół pałacowo-parkowy, którego centralną część stanowi
późnobarokowy pałac o powierzchni użytkowej około 980,0 m2 wzniesiony w II poł. XVIII w., rozbudowany
o oficynę. Na nieruchomości zachowana jest reprezentacyjna brama wjazdowa z ogrodzeniem. Pozostałe budynki
na nieruchomości to obiekty o funkcjach gospodarczych.
Działka nr 403/14 AM-1 w części stanowi nieużytkowane grunty rolne, porośnięte trawą, chwastami oraz w części
zadrzewieniem. Działki nr 403/25 i 403/27 AM-1 porośnięte są trawą i zakrzaczeniami z jednym drzewem
(dz. nr 403/25 AM-1), na dz. 403/27 AM-1 zlokalizowana jest ruina budynku gospodarczego.
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28.08.2018 r. nieruchomość posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej (wodociągową, elektryczną i telefoniczną).

Cena wywoławcza: 589 800,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i osiemset złotych)
Minimalne postąpienie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
Wadium do przetargu: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60, o godz. 10:00.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 08.08.2019 r. do 22.08.2019 r. w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę tel. 71 35-63-
919, wew. 801.

Image things

Kopaniec , Dolnośląskie

260 925 zł | 295,69 m2

 • cena: 260 925 zł
 • 882 za m2
Image things

Wrocław , Fabryczna

250 000 zł | 53,73 m2

 • cena: 250 000 zł
 • 4 653 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

55 000 zł | 52,81 m2

 • cena: 55 000 zł
 • 1 041 za m2