Bogatynia, dolnośląskie

Obiekt | 635 200 zł | 712,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław
III PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 23.04.2019 r.
do 08.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej
we Wrocławiu, w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu oraz na stronie internetowej
www.kowr.gov.pl. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości został opublikowany
w dzienniku „Gazeta Wrocławska”, w dniu 23.04.2019 r.
Przedmiotem sprzedaży jest: Nieruchomość zabudowana o przeznaczeniu nierolnym położona
w obrębie 0002 Bogatynia II (ulica Pocztowa 30), gmina Bogatynia (miasto), powiat zgorzelecki,
województwo dolnośląskie, w granicach działek numer 8/18, 8/19, 8/20 AM-3:
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,0204 ha, w tym użytki:
 Bi – Inne tereny zabudowane – 0,9852 ha;
 Ba – tereny przemysłowe – 0,0352 ha;
Powyższe informacje podawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość położona jest na granicy państw: Polski i Czech, przy ulicy Pocztowej, w mieście Bogatynia.
Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią droga wojewódzka, teren niezabudowany, kompleks leśny
i ogrody działkowe. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wspomnianą wyżej drogą wojewódzką nr 352
(ul. Pocztowa) relacji Bogatynia-Frydlant (Republika Czeska), o nawierzchni asfaltowej, z utwardzonymi kostką
betonową typu puzzle ciągami dla pieszych.
Działka nr 8/18 AM-3 to teren niezabudowany, porośnięty trawą i chwastami. Przez teren działki biegnie linia
średniego napięcia (kablowa podziemna) o długości około 2 000,00 mb – stanowiąca zasilenie budynków na działce
nr 8/20 AM-3, a także sieć kanalizacji deszczowej. Ponadto na działce znajduje się tablica reklamowa KOWR
z ofertą sprzedaży nieruchomości. Działka nr 8/19 AM-3 jest zabudowana budynkiem agregatowni ze stacją
transformatorową, zasilającą budynek na działce nr 8/20 AM-3. Działka nr 8/20 AM-3 jest zabudowana
nieużytkowanym budynkiem nieczynnego przejścia granicznego z urządzeniami towarzyszącymi oraz
wymienionymi poniżej budowlami. Nieruchomość, ze względu na zniesienie odpraw celnych na granicy państwowej,
stała się zbędna dla celów dotychczasowego użytkowania.
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10.10.2018 r. nieruchomość jest uzbrojona w sieci: energetyczną,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, światłowodową, telefoniczną, teletechniczną i wodociągową, przy czym
studzienki wraz z sieciami światłowodową, telefoniczną i teletechniczną zostały zdekompletowane.
Strona 2 z 8
Z przedmiotowym kompleksem działek związana jest hydrofornia nr inw. 1-65/00/BOG i odtłuszczacz (separator)
nr inw. 2-60/99/BOG, zlokalizowane na sąsiedniej działce nr 8/16 AM-3, która nie stanowi przedmiotu sprzedaży.
Na działce nr 8/20 AM-3 występują wewnętrzne utwardzenia dróg i placów asfaltem oraz kostką brukową typu
puzzle, teren kompleksu działek jest częściowo ogrodzony siatką mocowaną na słupkach stalowych. Nieruchomość
posiada oświetlenie lampami na wysięgnikach mocowanych do stalowych słupów.
Budynek dawnych służb granicznych wybudowano w 1997 r. Jest to budynek w części jednokondygnacyjny,
w części dwukondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej z lekką obudową z blachy stalowej i dachem dwuspadowym
z blachy trapezowej. Parterowy budynek agregatorni bez instalacji wewnętrznych, wybudowany w 1997 r.
w technologii tradycyjnej. Agregatornia przylega do typowej miejskiej stacji transformatorowej – również z 1997 r.,
o parametrach: 20/15/kV/0,38kV do 630 kVA, wyposażonej w transformator TNOSI 160/20/PNS160 kVA,
20/04 kV

Cena wywoławcza: 635 200,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych)
Minimalne postąpienie: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)
Wadium do przetargu: 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT: w części – ZW, w części – 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60, o godz. 12:00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, nr BGK 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 22.08.2019 r

Image things

Bogatynia, dolnośląskie

410 144 zł | 1,00 m2

  • cena: 410 144 zł
  • 410 144 za m2