Siedliska, dolnośląskie

Obiekt | 10 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

II PRZETARG USTNY – NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Wykaz informujący o zamiarze sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w terminie od 16.05.2019
roku do 31.05.2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Miłkowice, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w
Legnicy, Sołectwie Wsi Siedliska oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.
Przedmiotem sprzedaży jest:
I. Nieruchomość nierolna, zabudowana położona w:
obręb Siedliska, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie,
dz. 174, AM 1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0628 ha (użytki rolne 0,0000 ha) z czego:
 Pozostałe grunty 0,0628 ha w klasach: Ba – 0,0628 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X przez VI
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.
Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą nr XLVI/357/2018 Rady
Gminy Miłkowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość oznaczona jest jako 1E – obiekty
i urządzenia uzbrojenia technicznego - energetyka.
Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.E; 2.E; 3.E i 4.E:
1. przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: obiekty i urządzenia uzbrojenia technicznego – energetyka;
2) dopuszczalne:
a) obiekty i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów
elektroenergetycznych;
b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zagospodarowanie terenu poprzez
wydzielenie dojść i dojazdów.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: regulują przepisy
odrębne.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice zgodnie z
Strona 2 z 7
uchwałą Rady Gminy Miłowice nr XLVII/363/2018 z dnia 14.05.2018 r. przedmiotowa nieruchomość
oznaczona jest jako T – tereny projektowane – tereny o wiodącej funkcji obiektów i
urządzeń infrastruktury technicznej.
Uwaga:
- nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym – bez wartości rynkowej;
- na nieruchomości znajdują się trzy studzienki;
- na granicy nieruchomości posadowiony jest jeden betonowy słup elektroenergetyczny i przebiega linia
energetyczna średniego napięcia;
- część nieruchomości umożliwiająca wjazd na nieruchomość została zagospodarowana przez bezumownego
użytkownika (osobę nie posiadającą tytułu prawnego do nieruchomości). KOWR informuje, że przyszły nabywca
własnym staraniem i na własny koszt obejmie przedmiotową nieruchomość w posiadanie i nie będzie w związku
z tym obecnie ani w przyszłości wnosić wobec KOWR jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 10.800,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych)
Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto - w części stawka VAT – 23%.
Minimalne postąpienie: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych)
Wadium do przetargu wynosi: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2019 roku w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 o godz. 09:00.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 12.08.2019 do 26.08.2019 w dni robocze
w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnien

Image things

Siedliska, lubelskie

530 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 250 zł
  • 530 250 za m2