Słupsk, pomorskie

Obiekt | 750 000 zł | 504,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 750 000 zł
 • Miasto: Słupsk
 • Powierzchnia: 504,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 488 zł
 • Ulica: Mierosławskiego 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 75 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39566X92663575
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-03 - Co to znaczy?

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W GDYNI
ogłasza PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości,
położonych w Słupsku przy ul. Generała Ludwika Mierosławskiego 1 i 2
.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym 17 Miasta Słupska przy ul. Generała Ludwika Mierosławskiego, oznaczonych
jako działki gruntu zabudowanego nr 15/9, o pow. 0,1130 ha i nr 15/10 o pow. 0,1245 ha, dla
których jest prowadzona księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz działka gruntu
niezabudowanego nr 15/5 o pow. 0,0185 ha, opisana w księdze wieczystej nr
XXXX/XXXXXXXX/X.
Termin na zgłoszenie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął w dniu 23 lipca 2019 r. Roszczeń nie zgłoszono.
Nieruchomości usytuowane w południowo-wschodniej części śródmieścia miasta Słupska, po
wschodniej stronie rzeki Słupi, w zespole historycznej zabudowy koszarowej z końca XIX wieku,
w którym działalność planistyczną i inwestycyjno-budowlaną należy prowadzić w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje
się tereny wojskowe (budynki administracyjne MON), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
usługowo – handlowa. W dalszym sąsiedztwie- usługi oświaty ( Akademia Pomorska, Wyższa
Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku), usługi zdrowia (przychodnia rejonowa), usługowa
(Budynki administracyjne i gospodarcze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna(małe domy mieszkalne).
Wymienione nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży w następujących pozycjach:
POZYCJA 1
Nieruchomości o łącznej pow. 0,1315 ha, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
 nr 15/5, obręb 17 Słupsk, o pow. 0,0185 ha, rodzaj użytków: „Bi” – inne tereny zabudowane, dla
której jest prowadzona księga wieczysta Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Kształt działki nieregularny,
wielokątny, teren płaski, niezabudowany i nieogrodzony, który w połączeniu z użytkiem
drogowym o nawierzchni brukowej( dz. ew. nr 16/2), będącym własnością Miasta Słupska, w
użytkowaniu 3 użytkowników wieczystych, stanowi część podwórka obsługującego teren
przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mierosławskiego 3 oraz właścicieli
budynków garażowych,
 nr 15/9, obręb 17 Słupsk, o pow. 0,1130 ha, rodzaj użytków: „Bi” –inne tereny zabudowane, dla
której jest prowadzona księga wieczysta Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Kształt działki regularny,
wielokątny, teren płaski, od ulicy zabudowany, w środkowej części działka stanowi plac
utwardzony kostką brukową, natomiast w pozostałej części - kwartał zieleni, zadrzewiony.
Sekretariat: telefon: 58 6 908 700, fax 58 6 908 744; Kancelaria: telefon: 58 6 908 701; Recepcja: 58 6 908 745) 6 908 745
e-mail: [email protected]; www.amw.com.pl
2
Ogrodzenie zróżnicowane z siatki na słupkach metalowych, od frontu murowane z żeliwnymi
przęsłami.
Zabudowę nieruchomości stanowi posadowiony na działce nr 15/9 budynek biurowo-sztabowy nr 4,
o powierzchni użytkowej 504,47 m2
i kubaturze 2672 m3
. Budynek oddany do użytku w 1924 roku,
podpiwniczony, 3 kondygnacje nadziemne i strych nieużytkowy, jedna klatka, ściany zewnętrzne
grubości 54 cm z cegły ceramicznej palonej (licowej) i cegły ceramicznej pełnej, miejscowo
otynkowane, stropy typu Kleina na klatce schodowej i nad piwnicą, pozostałe drewniane, pokrycie
dachu dachówką ceramiczną z miejscowymi brakami w poszyciu, opierzenie z blachy
ocynkowanej, niedrożne i przerdzewiałe, rozłączone rynny i rury spustowe, stolarka okienna i
drzwiowa drewniana, niesprawna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (instalacje nieużytkowane, odłączone - przyszły użytkownik
zobowiązany jest zaopatrzyć się w media we własnym zakresie). Obiekt w złym stanie
technicznym. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków województwa pomorskiego. Wszelkie
inwestycje dotyczące ww. budynku podlegają opiniowaniu przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. Ochronie konserwatorskiej podlega forma elewacji i
jej składowe elementy wystroju przestrzeni komunikacji wspólnej.
Cena wywoławcza netto – 750.000,00 zł
Wadium – 75.000,00 zł

omości może nastąpić staraniem i na koszt nabywców.
Przetarg odbędzie się dnia 09.10.2019 r.
w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, ul. Marii CurieSkłodowskiej 19, sala konferencyjna (III piętro),
zgodnie z poniższym harmonogramem:
Pozycja 1 – godz. 10:00

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2019 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer
konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008.

Image things

Słupsk, pomorskie

89 653 zł | 1,00 m2

 • cena: 89 653 zł
 • 89 653 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

32 000 zł | 22,43 m2

 • cena: 32 000 zł
 • 1 427 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

136 500 zł | 123,33 m2

 • cena: 136 500 zł
 • 1 107 za m2