Mirosławiec , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 42 000 zł | 2 pokoje | 44,06 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 42 000 zł
 • Miasto: Mirosławiec
 • Powierzchnia: 44,06 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 953 zł
 • Ulica: Wolności 34
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39559X92647181
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-11 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/561/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 11.30 w Wydziale Sprzedaży przy ul. Korzeniowskiego 2
w Szczecinie – pok. nr 77.
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości lokalowej usytuowanej na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 34 w Mirosławcu, woj. zachodniopomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w wysokości 0,2152 w prawie własności części wspólnych budynków położonych przy ul. Wolności 34 w Mirosławcu i prawie własności działki gruntu o nr ew. 115/5, obręb 0001 Mirosławiec o pow. 0,1351 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości oznaczonej nr ew. 115/5, obręb 0001 Mirosławiec w Sądzie Rejonowym w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1W/00039919/1, w której, jako właściciel działki gruntu i właściciel posadowionych budynków i budowli w udziale 0,7664 wpisana jest spółka PKP Spółka Akcyjna z/s w Warszawie.
Cena wywoławcza: 42 000,00 zł netto
Wadium:· 4 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja społeczna i jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4 200,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026
0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem
„Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/561/2019”. Za datę uiszczenia
wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno
nastąpić nie później niż w dniu 11.09.2019 r.
2) przedłożenie Komisji przetargowej dokumentów wymienionych w § 3 w terminie do dnia 11.09.2019 r.
w formie przewidzianej w § 3. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A,
przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej (na e-mail: [email protected]),
a oryginały przekazane na przetargu.

Image things

Kiczarowo , Zachodniopomorskie

112 667 zł | 76,30 m2

 • cena: 112 667 zł
 • 1 477 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

180 000 zł | 106,74 m2 | 2 piętro

 • cena: 180 000 zł
 • 1 686 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

142 000 zł | 87,03 m2

 • cena: 142 000 zł
 • 1 632 za m2