Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

Obiekt | 1 120 000 zł | 1 578,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.

z siedzibą 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7

(dalej jako: „Spółka”)

podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

LĄDEK ZDRÓJ ul. KOŚCIUSZKI 19, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE,

Księga Wieczysta Nr: SW1K/00065500/7OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 383/3 AM-11 obręb 0002 STARY ZDRÓJ o pow. 0,1267ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wczasowego „PLACÓWKA” o pow. użytkowej 1.578mkw. Budynek, wzniesiony ok. 1900r. Budynek wolnostojący, składa się z czterech kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. W budynku znajduje się: 34 pokoi hotelowych (75 miejsc noclegowych) oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego, recepcji oraz sal rekreacyjnych.

Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju „Stary Zdrój obszar A - Lasy" część Nr 2, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 06 lutego 2014 r. poz. Nr 564, Na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem 14 MU-A stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej, w ok. 5% obszar oznaczony jest symbolem 1C, U-A stanowiącym tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w ciepło oraz usług, ok. 24% terenu oznaczone jest symbolem 7 ZP-U-A stanowiącym tereny parków uzdrowiskowych. W zakresie przeznaczenia podstawowego, terenu oznaczonego symbolem 14 MU-A zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo - usługowej, dopuszcza się wyłącznie zabudowę istniejącą oraz realizowaną zgodnie z przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa pensjonatowa, zabudowa usługowa, wody śródlądowe, zieleń urządzona, drogi, w tym drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia towarzyszące oraz inne zrealizowane przed wejściem w życie planu o ile są zgodne z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z informacjami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą „A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.120.000 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Minimalna wysokość postąpienia 11.200 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 112.000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki o numerze 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 06.09. 2019r.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2019r. o godz. 11:00 w Lądku-Zdrój siedzibie DW Rybniczanka Wanda, ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 57-540 Lądek-Zdrój.

5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu należących do Spółki (dalej jako „regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fwp.pl oraz wyłożone w siedzibie FWP Sp. z o.o. ul. Belgradzka 48 lok. 7.

6. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się treścią obwieszczenia szczegółowego o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fwp.pl oraz wywieszonego w siedzibie Spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7.Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki (02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7) lub pod numerem telefonu: +22 446 89 01 lub +48 502 542 072.

Image things

Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

1 400 000 zł | 728,01 m2

  • cena: 1 400 000 zł
  • 1 923 za m2
Image things

Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

1 400 000 zł | 635,73 m2

  • cena: 1 400 000 zł
  • 2 202 za m2
Image things

Lądek-Zdrój , Dolnośląskie

185 000 zł | 154,85 m2

  • cena: 185 000 zł
  • 1 195 za m2