Otmuchów , Opolskie

Obiekt | 235 000 zł | 776,37 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 235 000 zł
 • Miasto: Otmuchów
 • Powierzchnia: 776,37 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 303 zł
 • Ulica: Warszawska 21
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 23 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39534X92588631
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-22 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków

Stosownie do art. 11 ust. 1, 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Nyski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Skarbowi Państwa, nieruchomości położonej w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej 21, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 579/1 z k.m. 8 o pow. 0,7255 ha i nr 579/2 z k.m. 8 o pow. 0,0031 ha, KW OP1N/00038858/8 oraz prawa własności budynków stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na tej nieruchomości.


Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Ba” – tereny zabudowane przemysłowe. Zabudowana jest dawnymi budynkami: usługowo-produkcyjnym, magazynowym, portierni i stacją transformatorową. W części niezabudowanej nieruchomość jest niezagospodarowana, mocno zakrzewiona. Teren ogrodzony jest ogrodzeniem stałym wykonanym w części z siatki na słupkach stalowych osadzonych w gruncie oraz ogrodzeniem murowanym. Działki gruntu położone są w zasięgu sieci infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Obiekty posadowione na działkach posiadają wykonane przyłącza do istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Dawny budynek usługowo-produkcyjny o powierzchni użytkowej 776,37 m² to obiekt wolnostojący, o zmiennej ilości kondygnacji, jedno i dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w latach przedwojennych. Budynek wzniesiony systemem tradycyjnym, ściany wykonane z elementów drobnowymiarowych (pustaków) i cegły pełnej ceramicznej. W obiekcie wyróżnić można dwie części: część usługową zajmującą piętro budynku oraz część produkcyjną zajmującą przyziemie – parter obiektu. Układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu: parter – hale produkcyjne, magazyny, sanitariaty, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia warsztatowe, korytarz, garaż; piętro – pomieszczenia usługowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne, komunikacja z klatką schodową. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Stan techniczny budynku określa się jako niezadowalający.

Dawny budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 111,88 m² to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropem żelbetowym. Przedmiotowy obiekt jest to rozpoczęty i zrealizowany na poziomie jednej kondygnacji budynek, który projektowany był jako obiekt hotelowy. Realizacja obiektu została wstrzymana i zrealizowana na poziomie jednej kondygnacji. Z uwagi na brak możliwości kontynuacji budowy obiektu (brak aktualnej dokumentacji technicznej i aktualnego pozwolenia na budowę) użytkowanie obiektu, może ograniczyć się do użytkowania go jako obiektu magazynowego. Układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu: pomieszczenia magazynowe, korytarz. Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna niesprawne. Stan techniczny obiektu określa się jako niezadowalający.

Dawna portiernia o powierzchni użytkowej 15,64 m² to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem żelbetowym. Przedmiotowy obiekt jest to typowy obiekt pełniący funkcję portierni usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej na teren nieruchomości. Układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu: pomieszczenie portierni, pomieszczenie WC. Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna niesprawne. Stan techniczny obiektu określa się jako niezadowalający.

Stacja transformatorowa o powierzchni użytkowej 10,70 m² to obiekt wolnostojący, wykonany systemem tradycyjnym z cegły, będący w dyspozycji Zakładu Energetycznego Opole S.A. Stropodach żelbetowy, jednospadowy, pokryty papą na lepiku. Stan techniczny obiektu określa się jako średni.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/210/2000 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem B1aU,EE – obiekty i urządzenia usług turystycznych (motel, hotel) z dopuszczeniem usług uzupełniających funkcji handlu i gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego, wystawiennictwa oraz administracji oraz urządzenia i obiekty elektroenergetyczne.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 17 657,67 zł
(płatna z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego)

Cena wywoławcza – 235 000,00 zł
(w tym wartość prawa użytkowania wieczystego 128 000,00 zł)

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).
W przypadku otrzymania odmiennej interpretacji nabywca zobowiązany będzie do zapłacenia 23% stawki podatku VAT.

Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Skarbowi Państwa oraz prawa własności budynków stanowiących własność Skarbu Państwa podano do publicznej wiadomości w dniach 25.01.2019 r. – 14.02.2019 r.
Przeprowadzony w dniu 25.04.2019 r. I przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie w Wydziale Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Parkowej 4, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Nysie Bank Spółdzielczy w Otmuchowie O/Nysa Nr 37 8872 1026 0031 4947 2000 0550 lub w kasie Starostwa przy ul. Piastowskiej 33 w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Nysie. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników. Warunkiem udziału pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r., poz. 2278 t.j.).
Osoba, która wygra przetarg ponosi również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które wynoszą 1 700,00 zł (koszty nie obejmują wypisu i wyrysu, które należy wykonać na własny koszt i własne zlecenie). Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa – BIP, w siedzibie Wydziału Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Parkowej 4 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Piastowskiej 33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami ul. Parkowa 4 II piętro pokój nr 210 tel. 77 4085119 lub pokój 205 tel. 77 4085121.

Image things

Smolarnia , Opolskie

72 375 zł | 1,00 m2

 • cena: 72 375 zł
 • 72 375 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

160 000 zł | 76,90 m2

 • cena: 160 000 zł
 • 2 081 za m2
Image things

Prudnik , Opolskie

319 017 zł | 1,00 m2

 • cena: 319 017 zł
 • 319 017 za m2