Sępólno Krajeńskie , Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 28 400 zł | 26,88 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Hallera 10 w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości : 

1.  lokalu mieszkalnego nr 3  przy ulicy Hallera 10  w Sępólnie Krajeńskim  usytuowanego na działce numer 287/2 o pow. 26,88 m²  zapisanym w Sądzie Rejonowym w Tucholi  V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod numerem  KW BY2T/00016289/5.                                                                            
cena wywoławcza lokalu  28 400 zł brutto  (słownie złotych dwadzieścia osiem tysięcy czterysta zł) 

- lokal usytuowany jest na 2 kondygnacji (1 piętro) budynku mieszkalno- handlowego o powierzchni użytkowej 26,88 m². 
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. 
Brak ogrzewania 

Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 13. 
  
Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2019 roku  o godz.  10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. - pokój nr 2  (parter). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  6 września 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640  lub w kasie tut. Urzędu. 

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony. 

Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
  
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  07 sierpnia  2019 roku do dnia 09 września 2019 roku. 

Image things

Szczytno , Kujawsko-Pomorskie

32 250 zł | 34,50 m2

  • cena: 32 250 zł
  • 935 za m2
  • cena: 78 000 zł
  • 1 298 za m2
  • cena: 53 284 zł
  • 53 284 za m2