Zbiczno , Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 260 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski tel. 56 649 8686 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2019r. o godz.l0:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy Sądowa 5 odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu - obręb ewidencyjny 0014, działka nr 68/12 o pow. 0,3118 ha oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość na ww. działce posadowionych ( hala 347 m2 zabudowy, hala 225 m2 zabudowy, nieruchomość obejmuje również obiekt tymczasowy, nieposiadający dokumentacji potwierdzającej legalność zabudowy - pow 305m2 zabudowy ). Nieruchomość jest położona: 87-305 Zbiczno a Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze NKW: TOlB/00043825/5.

Suma oszacowania wynosi 391 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 100,00zł. Rękojmię należy uiścić w kancelarii komornika lub na jego konto najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 65 94841150 2221 0026 1300 0001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie wcześniej umówionym z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ewentualny nabywca ruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

349 400 zł | 226,00 m2

  • cena: 349 400 zł
  • 1 546 za m2
  • cena: 242 000 zł
  • 3 717 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

185 250 zł | 75,00 m2

  • cena: 185 250 zł
  • 2 470 za m2