Włodawa , Lubelskie

Obiekt | 1 207 000 zł | 583,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 207 000 zł
 • Miasto: Włodawa
 • Powierzchnia: 583,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 2 070 zł
 • Ulica: Józefa Piłsudskiego 31
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39499X92506661
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-16 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg dotyczy: sprzedaży praw do nieruchomości położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31


1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości
Włodawa aleja Józefa Piłsudskiego 31 (woj. lubelskie, 22-200 Włodawa)


3. Opis Nieruchomości
Przetarg dotyczy:sprzedaży posiadanych przez PKO BP praw do Nieruchomości tj:
prawa własności do nieruchomości gruntowej, działki o nr ewidencyjnym 623 o powierzchni 0,0225 ha położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31 (22-200 Włodawa, woj. lubelskie) wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku biurowego o powierzchni netto 583 mkw.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1W/00018328/4.

4. Cena
Cena wywoławcza zbycia praw do Nieruchomości, opisanej w pkt. 3 została wyznaczona na poziomie 1 207 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy złotych) netto.

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w. zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, płatnym przez Nabywcę.


5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.
1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
2) Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31”, należy składać na adres:
PKO Bank Polski SA
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
Al. Jana Pawła II 25, I piętro, pok. DSN
00-854 Warszawa,
w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 12:00.
3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 2.
4) Jeżeli oferta wpłynie do DSN pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) - o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby DSN, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
5) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.


6. Dane które powinna zawierać oferta.
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
2) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
3) numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
4) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1061), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości,
5) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
6) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
7) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
8) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
9) oferowaną cenę netto zakupu nieruchomości,
10) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej,
Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia


7. Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2) Kwota wadium powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości zabudowanej położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
3) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
4) Wadium wpłacono przez oferentów, których oferty zostaną dostarczone po terminie, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty wadium.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, przy czym wpłacone wadium będzie miało formę zadatku w umowie sprzedaży, o której mowa w pkt 8 ppkt. 2.
6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminach, o których mowa w pkt 8.

Image things

Włodawa , Lubelskie

76 500 zł | 42,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 76 500 zł
 • 1 792 za m2