Nałęczów , Lubelskie

Obiekt | 1 956 500 zł | 1 697,89 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 956 500 zł
 • Miasto: Nałęczów
 • Powierzchnia: 1 697,89 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 152 zł
 • Ulica: Spółdzielca
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 279 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39496X92499635
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-24 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 110w. § 3 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1438), podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9.00
w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3,
20-078 Lublin, w sali szkoleniowej nr 216 (II piętro), odbędzie się druga licytacja nieruchomości
gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność zobowiązanej, poł.
w mieście Nałęczów, przy ul. Spółdzielczej, w obrębie geodezyjnym 1-Miasto Nałęczów, którejstan prawny określony jest w księgach wieczystych o nr LU1P/00074903/4 i LU1P/00074359/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość składa się z zabudowanych działek gruntu nr 54/5, o pow. 0,2545 ha i nr 4/6, o pow. 0,2549 ha. Działka Nr 54/5 o pow. 0,2545 ha o kształcie czworobocznym, zbliżonym
do prostokąta o wymiarach boków około: szerokość 38m, długość 65m. Działka narożna, położonaprzy skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej i Żeromskiego. Działka jednym z krótszych boków, od strony północnej przylega do ulicy Spółdzielczej, a od strony wschodniej przylega do ulicy Żeromskiego. Działka nr 54/6 o powierzchni 0,2549 ha o kształcie czworobocznym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach zbliżonych do działki nr 54/5. Działki przylegają do siebie jednym z dłuższych boków, tworząc nierozerwalną całość gospodarczą. Działki zabudowane budynkiem mieszkalnym o funkcji pensjonatowej oraz budynkiem garażowym, w trakcie budowy.
Dane liczbowe dot. budynku o funkcji pensjonatowej: a) powierzchnia zabudowy = 685 m2,
, powierzchnia ogólna = 1697,89 m2 , kubatura = 7.600 m³. Dane liczbowe dot. budynku
garażowego: a) powierzchnia zabudowy = 195 m², kubatura = 536 m3
.
Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 2.795.000,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 1.956.500,00 zł
Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).
ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin | tel.: +48 81 4642455 | fax: +48 81 4642451
e-mail: sekretariat.1us[email protected], http://www.lubelskie.kas.gov.pl
Strona 2 z 2
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą
części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 279.500,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu
licytacji w gotówce do rąk prowadzącego licytację w godz. od 8.30 do godz. rozpoczęcia licytacji
(w miejscu jej przeprowadzenia) lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum
depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tj. Narodowy Bank Polski Oddział
Okręgowy w Lublinie – nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000

Image things

Nałęczów , Lubelskie

1 816 750 zł | 1 697,89 m2

 • cena: 1 816 750 zł
 • 1 070 za m2