Złotoria , Kujawsko-Pomorskie

Dom | 189 837 zł | 124,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25 września 2019 r. o godz. 1000 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pokoju nr 233 II piętro, odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości, należącej doj położonej: w miejscowości Złotoria, gmina Lubicz stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 896 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 419, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą TO1T/00027204/5 (do 31.12.2018 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu). Zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 ze zm.), prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności. W związku z powyższym nabywca przedmiotowej nieruchomości z tytułu przekształcenia może ponosić na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu tj. Gminy Lubicz opłatę na zasadach określonych w ww. ustawie. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej wynoszącej 124 m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej.

Suma oszacowania wynosi 292.057,00 zł

(słownie: dwieściedziewięćdziesiątdwatysiącepięćdziesiątsiedem złotych)

zaś cena wywołania jest równa 65% sumy oszacowania i wynosi 189.837,05 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29.205,70zł.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu. W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniudopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy - NBP O/Bydgoszcz nr 59 10101078 0026421391200000- jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godzinę 10.00 na rachunku tym musi już znajdować się wadium.Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 cytowanej wyżej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 9ºº - 14ºº, wolno oglądać nieruchomość (po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Egzekucji Administracyjnej, tel. 056 664 77 98) oraz przeglądać, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu pokój nr 234 (II piętro), akta postępowania egzekucyjnego.

  • cena: 482 468 zł
  • 482 468 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

103 425 zł | 4 pokoje | 59,31 m2 | 8 piętro

  • cena: 103 425 zł
  • 1 744 za m2
  • cena: 177 000 zł
  • 1 468 za m2