Żółkiewka , Lubelskie

Obiekt | 307 284 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Zaburze, 22-335 Żółkiewka, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00049674/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr. 58 o pow. 0,49 ha, zabudowana budynkami stanowiącymi dwa oddzielne kompleksy pełniące różne funkcje: pierwszy pełni funkcję mieszkalno-zagrodową, drugi gospodarczą. Kompleks pierwszy zabudowany jest budynkiem mieszkalnym, oborą i stodołą. Jest on w całości ogrodzony. Zajmuje powierzchnię około 0,13 ha. Kompleks drugi zabudowyny jest budynkiem byłej masarni, budynkiem garażowym i portiernią o łącznej powierzchni użytkowej 545 m/kw. Jest on w całości ogrodzony. Zajmuje powierzchnię około 0,36 ha.

Suma oszacowania wynosi 409 712,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 284,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 971,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Zamościu 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lublin , Lubelskie

75 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 75 750 zł
  • 2 275 za m2
Image things

Kosarzew Dolny , Lubelskie

90 797 zł | 61,00 m2

  • cena: 90 797 zł
  • 1 488 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

1 472 728 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 472 728 zł
  • 1 472 728 za m2