Skąpe , Lubuskie

Obiekt | 197 775 zł | 510,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 66-213 Skąpe, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00016079/8.
Opis nieruchomości:
wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-użytkowym położonej w miejscowości Skąpe w gminie Skąpe. Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 355/4 o powierzchni 0,1665 ha. Działka jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 28.03.2096 r. Licytowana nieruchomość leży w centrum wsi. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe nieruchomość przeznaczona jak teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren wokół nieruchomość płaski. Nieruchomość gruntowa ma możliwość przyłączenia się do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 395,00 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 510,00 m2. Fundamenty budynku betonowe. Ściany murowane. Strop ognioodporny, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Brak tynków zewnętrznych. Posadzka betonowa, częściowo wyłożona płytkami. Do budynku przynależą instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna i CO. Stan techniczny budynku jest przeciętny. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Skąpe. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Mariusz Romanik. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00016079/8.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-450-589, 666-369-822 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 263 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
06.09.2019 12:10 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kożuchów , Lubuskie

144 750 zł | 100,00 m2

  • cena: 144 750 zł
  • 1 448 za m2
Image things

Chlebów , Lubuskie

37 950 zł | 1,00 m2

  • cena: 37 950 zł
  • 37 950 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

963 000 zł | 521,30 m2

  • cena: 963 000 zł
  • 1 847 za m2