Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

Dom | 253 500 zł | 125,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Myśliwska 2, 78-100 Kołobrzeg, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00005838/3.
Opis nieruchomości:
użytkowanie wieczyste (do dnia 18-12-2071) działki gruntu nr 95 o powierzchni 586 m2 oraz stanowiące odrębną własność: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 125,08 m2 składający się z parteru i piętra konstrukcji murowanej z dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą, wybudowany przed rokiem 1939, oraz murowany budynek gospodarczy, przylegający do budynku mieszkalnego, w średnim stanie technicznym o powierzchni zabudowy 27 m2;

Suma oszacowania wynosi 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 85 12406508 1111 0010 5765 3113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

266 625 zł | 38,80 m2

  • cena: 266 625 zł
  • 6 872 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

492 525 zł | 79,60 m2 | Parter

  • cena: 492 525 zł
  • 6 188 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

207 000 zł | 29,40 m2

  • cena: 207 000 zł
  • 7 041 za m2