Opatów , Świętokrzyskie

Dom | 85 000 zł | 30,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój sala nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Kochów, 27-500 Opatów, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00010498/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w postaci działki ewidencyjnej Nr 141/2 o pow. 1,8200 ha położona w Kochów gm. Opatów, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KI1T/00010498/4. Działka nr 141/2 o pow. 1,8200 ha usytuowana w północnej części miejscowości przy drodze wojewódzkiej Nr 757 relacji Opatów – Staszów. Zabudowa w otoczeniu niewielkiego drzewostanu, zagospodarowanie na powierzchni ok. 0,1ha. Lokalnie pozostałości różnorodnych materiałów budowlanych. Pozostała (rolna) część działki użytkowana w korzystnej kulturze utrzymania. Zabudowa: Budynek mieszkalno – gospodarczy. Usytuowany w północnej części terenu zagospodarowanego stanowi niezbyt typową konstrukcję okresu lat 60-tych ubiegłego wieku. Parterowy, niepodpiwniczony, część mieszkalna wraz z gospodarczą pod wspólnym dachem. Wejścia od strony południowej. Część mieszkalna posiada przedsionek oraz jedno wielofunkcyjne pomieszczenie. Część gospodarcza z odrębnym wejściem stanowi jednoprzestrzenne pomieszczenie. Wg kartoteki budynków zrealizowany w 1968r. prawdopodobnie częściowo na kamiennych fundamentach uprzedniej zabudowy. Murowany z cegły piaskowej i pustaków żużlo – cementowych, część gospodarcza na kamiennych a mieszkalna betonowych fundamentach. Pozostałości tynków zewnętrznych od strony wschodniej i północnej. Stropy ceramiczne na stalowych dwu teownikach. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachówka cementowa. Brak rynien i rur spustowych. W części mieszkalnej tynki wapienne, w wielu miejscach spękane, bez odtworzeń od czasu realizacji. Drzwi wejściowe wymienione na stalowe w okleinie. Posadzka – klepisko. Stolarka okienna drewniana z czasów realizacji budynku. Pomieszczenie mieszkalne wyposażone w kuchnię murowaną oraz instalację elektryczną. W części gospodarczej posiada ujęcie wody z wodociągu gminnego. Ogólny stan techniczny budynku - mało korzystny, ubytki w nadprożu okiennym, miejscowo w strefie dachu. Praktycznie bez żadnych otworzeń od czasu realizacji budynku. Powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego – 30,2m2. Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego – 45,4m2. Łączna powierzchnia zabudowy - 96m2 Uwaga: Istniejąca powierzchnia zabudowy niezgodna z wykazaną w kartotece budynków.

Suma oszacowania wynosi 114 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 400,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecno , Świętokrzyskie

1 327 220 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 327 220 zł
  • 1 327 220 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

425 000 zł | 801,63 m2

  • cena: 425 000 zł
  • 530 za m2
Image things

Jeziory , Świętokrzyskie

166 369 zł | 220,00 m2

  • cena: 166 369 zł
  • 756 za m2