Chomętowo , Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 8 550 zł | 58,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2019 r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-520 Dobiegniew, Chomętowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00023061/0.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, obejmująca działki nr 160/8 i 160/9 o łącznej powierzchni 0,0536 ha, całość B, położone w miejscowości Chomętowo, gm. Dobiegniew, których zabudowę stanowią 3 budynki gospodarcze o powierzchniach zabudowy 18,00 m², 11,00 m² oraz 58,00 m². Działka nr 160/8 zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi, a działka nr 160/9 jednym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą trwale utwardzoną, asfaltową
Budynki są w zabudowie szeregowej, parterowe z poddaszem oraz bez poddasza, murowane, niepodpiwniczone. Konstrukcja i technologia budowy tradycyjne. Do budynków na działce nr 160/9 dobudowana jest drewniana szopa nieujęta w kartotece budynków.


Suma oszacowania wynosi: 11 400,00 zł Cena wywołania wynosi: 8 550,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 140,00 zł- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt ICo 299/17. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.


Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem: 65 7631765

Image things

Szadłowice , Kujawsko-Pomorskie

36 750 zł | Kawalerka | 51,00 m2

  • cena: 36 750 zł
  • 721 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

185 250 zł | 75,00 m2

  • cena: 185 250 zł
  • 2 470 za m2
Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

88 000 zł | 48,54 m2

  • cena: 88 000 zł
  • 1 813 za m2