Przemyśl , Podkarpackie

Obiekt | 102 467 zł | 302,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 112, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynku jest dłużnik: położonej przy Jasińskiego 56A, 37-700 Przemyśl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00061851/5.
Opis przedmiotu licytacji:
prawo wieczystego użytkowania działki nr 663 położonej w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 56A obręb nr 214; oraz prawo własności budynku wzniesionego na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie stanowiącego odrębną nieruchomość oraz budowli i urządzeń znajdujących się na nieruchomości. Działka ma powierzchnię 0.2942ha i jest zabudowana jedno-kondygnacyjnym budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 302,60m.kw. i powierzchni użytkowej 267,24m.kw.; na działce znajduje się również utwardzona droga i plac oraz ogrodzenie. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00061851/5.

Suma oszacowania wynosi 153 701,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 467,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 370,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62102042740000110200026146.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

438 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 438 000 zł
  • 3 443 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

59 333 zł | 68,16 m2

  • cena: 59 333 zł
  • 871 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

1 300 000 zł | 562,96 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 2 309 za m2