Rudnik Nad Sanem , Podkarpackie

Obiekt | 517 989 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jan Zybura na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24.09.2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nisku, ul. 3 Maja 32, w sali nr 19, odbędzie się
druga licytacja


nieruchomości składającej się z działki o nr ew. 2529/5 o pow. 0,1860 ha, położonej: 37-420 Rudnik nad Sanem, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TB1N/00093369/8 stanowiącej własność dłużnika:

Suma oszacowania wynosi 776 984,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 517 989,33 zł. Wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 698,40 zł.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 88 1600 1462 1836 0395 2000 0001
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie w kancelarii komornika w Nisku, Pl. Wolności 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

797 508 zł | 13 pokoi | 144,79 m2 | 12 piętro

  • cena: 797 508 zł
  • 5 508 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

89 250 zł | 2 pokoje | 67,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 89 250 zł
  • 1 316 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

438 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 438 000 zł
  • 3 443 za m2