Zwierzyn , Lubuskie

Obiekt | 1 400 250 zł | 601,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-542 Zwierzyn, Wojska Polskiego 1a, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00005354/9.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 222/4 o pow. 0,3523 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 1A w Zwierzynie. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek produkcyjno - socjalno - biurowy o pow. zabudowy 553 m² (pow. użytkowa 601,30 m²), budynek magazynowy o pow. zabudowy 510 m² (pow. użytkowa 462,54 m²) oraz budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 98 m² (pow. użytkowa 157,01 m²).

**Budynek handlowo- usługowy o pow.510 m2, budynek handlowy z rampą o pow. 553 m2 oraz inne tereny zabudowane o pow.230 m2 objęte są umową dzierżawy do 30.09.2035 r (zapis o umowie ujawniony w dziale III księgi wieczystej GW1K/00005354/9).

Suma oszacowania wynosi: 1 867 000,00 zł Cena wywołania wynosi: 1 400 250,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 186 700,00 zł- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt ICo 21/19. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.


Sczegółowych informacji komornik udziela pod numerem 95 7631765

Image things

Żagań , Lubuskie

130 823 zł | 3 pokoje | 71,42 m2 | Parter

  • cena: 130 823 zł
  • 1 832 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

963 000 zł | 521,30 m2

  • cena: 963 000 zł
  • 1 847 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

287 000 zł | 136,20 m2

  • cena: 287 000 zł
  • 2 107 za m2