Lublin , Lubelskie

Dom | 403 813 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXV, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Piaskowa 1, 20-420 M. Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00005480/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej Nr 7 o pow. 0,0337 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Działka o kształcie foremnym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków około: szer. 12 m, dłygość 29 m. Działka nr 7 uzbrojona w następujące instalacje i przyłącza instalacyjne: energia elektryczna, wodociąg (od strony działki sąsiedniej, kanalizacja sanitarnej oraz telefon. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przybudowanym do budynku sąsiedniego. Budynkiem mieszkalnym jest kamienica wielolokalowa o 2 kondygnacjach nadziemnych. Budynek wzniesiony w technologi tradycyjnej w 1900 r. o prostej konstrukcji. Budynek o funkcji mieszkalnej, pierwotnie z czterema lokalami mieszkalnymi.

Suma oszacowania wynosi 605 719,65 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 403 813,10 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 571,96 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO S.A. 20 1240 5497 1111 0000 5004 9440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Lublin , Lubelskie

65 000 zł | Kawalerka | 32,95 m2 | 1 piętro

  • cena: 65 000 zł
  • 1 973 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

4 826 928 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 826 928 zł
  • 4 826 928 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

63 000 zł | Kawalerka | 41,60 m2

  • cena: 63 000 zł
  • 1 514 za m2