Kielce , Świętokrzyskie

Dom | 131 641 zł | 59,58 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza


Kancelaria Komornicza, Wapiennikowa 15, Kielce, 25-112 Kielce


tel. 413620297 / fax. 413620297


Sygnatura: KM 1090/14OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój 24, odbędzie się druga licytacja


nieruchomości gruntowej zabudowanej budyniem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 59,58 m2 oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 753/1 położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Biesak 131  


należącej do dłużnika: /strong>,


położonej przy Biesak 131, 25-046 M. Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00157014/3.[


Suma oszacowania wynosi 197 462,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 641,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 746,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 2629 0000 9602 0015 8717.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJarosław KuzaImage things

Kielce , Świętokrzyskie

123 587 zł | 3 pokoje | 54,35 m2 | 6 piętro

  • cena: 123 587 zł
  • 2 274 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

402 150 zł | 3 pokoje | 81,73 m2 | 2 piętro

  • cena: 402 150 zł
  • 4 920 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

131 003 zł | 3 pokoje | 55,90 m2 | 6 piętro

  • cena: 131 003 zł
  • 2 344 za m2