Obice , Świętokrzyskie

Dom | 272 208 zł | 126,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza


Kancelaria Komornicza, Wapiennikowa 15, Kielce, 25-112 Kielce


tel. 413620297 / fax. 413620297


Sygnatura: KM 74/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2019 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój 10, odbędzie się druga licytacja


nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 247/3 o powierzchni 4.900 m2 zlokalizowanej w Obicach przy ul. Działkowej 2 w Gminie Morawica, powiat kielecki. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym o powierzchni użytkowej 126,100 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 44,03 m2. 


należącej do dłużnika: ,


położonej przy Działkowa 2,Obice, 26-026 Morawica, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00090673/2.[


Suma oszacowania wynosi 408 312,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 208,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 831,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 2629 0000 9602 0015 8717.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJarosław KuzaImage things

Kopaniny , Świętokrzyskie

165 400 zł | 86,52 m2

  • cena: 165 400 zł
  • 1 912 za m2
  • cena: 52 636 zł
  • 52 636 za m2
Image things

Smogorzów , Świętokrzyskie

170 219 zł | 1,00 m2

  • cena: 170 219 zł
  • 170 219 za m2