Wałdowo , Kujawsko-Pomorskie

Dom | 72 750 zł | 102,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą


Małgorzata Rut-Nowak


Kancelaria Komornicza, Klasztorna 1, Świecie, 86-100 Świecie


tel. 523311286 / fax. 523311286


Sygnatura: Kmp 127/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: /strong>, położonej przy ,Wałdowo 15a, 86-120 Pruszcz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00020775/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi zabudowną działkę gruntu nr 195 o pow. 0,0500 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami niemieszkalnymi (gospodarczym i garażowym). Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 102 mkw, zaś budynków niemieszkalnych - 54 oraz 19 mkw. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 233.


Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Małgorzata Rut-NowakImage things

Toruń , Rybaki

205 000 zł | 3 pokoje | 87,91 m2

  • cena: 205 000 zł
  • 2 332 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

753 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 753 000 zł
  • 753 000 za m2
  • cena: 70 000 zł
  • 70 000 za m2