Pilczyca , Świętokrzyskie

Obiekt | 473 350 zł | 348,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 154/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 41577.
Syndyk masy upadłości prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 97/17, zawiadamia o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego:
nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 39 (trzydzieści dziewięć) o powierzchni 1,7800 ha (siedemnaście tysięcy osiemset metrów kwadratowych), położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1W/00029408/5 zabudowanej: (i) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 162,10 m2 wraz z wiatą drewnianą o powierzchni 280,70 m2 , (ii) wiatą stalową (dużą) o powierzchni użytkowej 113,20 m2 , (iii) wiatą stalową (małą) o powierzchni użytkowej 45,00 m2 zwanej dalej jako „Nieruchomość II”, za cenę nie niższą niż 57.289,50 PLN (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście
osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), która jest równa 45% wartości oszacowania;


nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 40 (czterdzieści) o powierzchni 0,6800 ha (sześć tysięcy osiemset metrów kwadratowych), położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla którejSąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1W/00029396/7zabudowanej: (i) budynkiem magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 348,5 m2 (w tym powierzchnia zamknięta 216,8 m2, powierzchnia otwarta - wiata 131,70 m2); (ii) budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 271,10 m2; (iii) budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,30 m2 ; (iv) budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 692,10 m2
, zwanej dalej łącznie jako „Nieruchomość III”,

za cenę nie niższą niż 416.060,10 PLN (czterysta szesnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) która jest równa 45% wartości oszacowania;

Z uwagi na położenie Nieruchomości II i Nieruchomości III
względem siebie podlegają one sprzedaży łącznie. Oferty złożone tylko na jedną z tych nieruchomości podlegają odrzuceniu.


Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w kancelarii Syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce) w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 97/17 oraz umieścić dopisek: 1)„Oferta na przetarg Nieruchomości I (KI1W/00057766/7) sygn. akt V GUp 97/17” i/lub 2) „Oferta na przetarg Nieruchomości II i III (KI1W/00029408/5 i KI1W/00029396/7) sygn. akt V GUp 97/17”, ze wskazaniem danych oferenta.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 5 września 2019 r.

  • cena: 52 636 zł
  • 52 636 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

218 887 zł | 1,00 m2

  • cena: 218 887 zł
  • 218 887 za m2
  • cena: 1 251 000 zł
  • 1 809 za m2