Pilczyca , Świętokrzyskie

Dom | 74 746 zł | 74,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 154/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 41577.
Syndyk masy upadłości prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 97/17, zawiadamia o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego:
1) nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 619 (sześćset dziewiętnaście) o powierzchni 0,0600 ha (sześćset metrów kwadratowych), położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1W/00057766/7 zabudowanej: (i) budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,40 m2
, (ii) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 61,10 m2 , zwanej dalej jako „Nieruchomość I”, za cenę nie niższą niż 74.745,90 PLN (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), która jest równa 45% wartości oszacowania;


Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w kancelarii Syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce) w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 97/17 oraz umieścić dopisek: 1)„Oferta na przetarg Nieruchomości I (KI1W/00057766/7) sygn. akt V GUp 97/17” i/lub 2) „Oferta na przetarg Nieruchomości II i III (KI1W/00029408/5 i KI1W/00029396/7) sygn. akt V GUp 97/17”, ze wskazaniem danych oferenta.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 5 września 2019 r.

  • cena: 191 867 zł
  • 367 za m2
Image things

Biechów , Świętokrzyskie

20 600 zł | 3 pokoje | 52,77 m2

  • cena: 20 600 zł
  • 390 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

123 587 zł | 3 pokoje | 54,35 m2 | 6 piętro

  • cena: 123 587 zł
  • 2 274 za m2