Czermin , Podkarpackie

Obiekt | 341 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 PLESZEW, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy , 63-304 Czermin, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00016904/5.

Suma oszacowania wynosi 455 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie mieszczącym się pod adresem: Malińska 21, 63-300 PLESZEW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

59 333 zł | 68,16 m2

  • cena: 59 333 zł
  • 871 za m2
Image things

Lesko , Podkarpackie

224 543 zł | 525,00 m2

  • cena: 224 543 zł
  • 428 za m2
Image things

Lubla , Podkarpackie

89 305 zł | 56,95 m2

  • cena: 89 305 zł
  • 1 568 za m2