Nowa Sól , Lubuskie

Dom | 197 100 zł | 112,09 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ,Nowa Żabno 15, 67-100 Nowa Sól, dla której SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00004665/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obrębie Nowe Żabno. Nowe Żabno graniczy z południową częścią miasta Nowa Sól. Zabudowana działka nr 251/6 położona jest na terenie zainwestowania wiejskiego, w sąsiedztwie zabudowanych działek zagrodowych i gruntów rolnych. Zabudowę działki nr 251/6 stanowią budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej wynoszącej 112,09 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej wynoszącej 124,50 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 19,82 m2, oraz budynek gospodarczy – ciąg komórek gospodarczych o powierzchni użytkowej wynoszącej 72,00 m2. Działki nr 440, 468 i 455 stanowią las i są położone są poza obszarem zainwestowania wiejskiego w sąsiedztwie lasów i gruntów (dz. nr 455) rolnych. Dział I księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jest niezgodny z ewidencją gruntów bowiem nie została odłączona działka 251/5, która obecnie jest własnością Gminy Nowa Sól. (Bliższe dane zawarte są operacie szacunkowym z dnia 07-08-2018 r. oraz jego aktualizacji z dnia 24-04-2019 r.). Art 37a ust. 1 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz 2129 tj.) stanowi między innymi, że w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 262 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 02203000451110000000280690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Nowa Sól , Lubuskie

181 425 zł | 3 pokoje | 67,03 m2 | 1 piętro

  • cena: 181 425 zł
  • 2 707 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

38 867 zł | 156,27 m2

  • cena: 38 867 zł
  • 249 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

40 587 zł | 2 pokoje | 37,96 m2 | 3 piętro

  • cena: 40 587 zł
  • 1 069 za m2